top of page

ADATKEZELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ A HOTEL TERÜLETÉN

Cégünk adatkezelés szempontjából 2023 05.15-el hatállyal az alábiakról tájékoztatja a Hotelben megszállt vendégeit:

Adatkezelési Tájékoztató

ÁSZF

IMPRESSZUM

Adatkezelési tájékoztató a kamerás megfigyelésről

Adatkezelési tájékoztató a kamerás megfigyelésről:

A jelen adatkezelési tájékoztató 2023. május 01.-el hatályos.

A jelen adatkezelési tájékoztató kiegészíti a MEVID Zrt. (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14-16.) mint Adatkezelő által kiadott, mindenkor hatályos „Adatkezelési tájékoztató szállóvendégek részére” c. dokumentumot, amely a Fordan Hotelbe (továbbiakban: Hotel) érkező vendégek, mint Érintettek személyes adatainak adatkezelési feltételeit írja le.

A jelen tájékoztató a Hotelbe érkező vendégek kamerás megfigyeléséről nyújt részletesebb tájékoztatót, így a jelen dokumentumban nem szereplő információk a fentebb hivatkozott tájékoztatóban olvashatóak.

 1. Az Adatkezelő

MEVID Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Rövidített név: MEVID Zrt.
Cégjegyzékszám: 02-10-060075
Adószám: 11006426-2-02
Székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 14-16.sz.
Postacím: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 14-16.sz.

Webhely:            www.mevid.hu

www.fordanhotel.hu

E-mail cím: mevid@mevid.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
postacíme: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 14-16.sz.

e-mail címe: mevid@mevid.hu

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Hotel területén zárt láncú, úgynevezett CCTV kamera-, video-megfigyelő rendszer működik. A zárt láncú kamera-, ill. video-megfigyelő rendszer az érvényben lévő jogszabályok alapján került kialakításra, alkalmazása és működtetése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A kamerarendszer

- az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR) által előírtak,

- valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bek. c) pontja szerinti érdek (az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése;

- és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 30. § (2) bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban vagyonvédelmi célból, a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében működik.

Az adatkezelés célja a Hotel területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelőrendszer igénybevételével történő fenntartása.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bek. c) pontja szerinti érdek (az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése).

Az adatkezelés szükségességéről és arányosságáról érdekmérlegelést végeztünk, amelyet kérésre rendelkezésre bocsátunk.

Adatkezelőként kijelentjük, hogy az elektronikus megfigyelőrendszerrel készült felvételeket a fentiekben hivatkozott célon túlmenően semmilyen egyéb célra nem használjuk fel, a felvételeken szereplő személyeket nem profilozzuk, nem alkalmazunk automatikus képi felismerő rendszereket stb.

 1. AZ ADATKEZELÉS BEMUTATÁSA

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre a Hotel területén tartózkodó természetes személyek, ideértve a Hotel munkatársait, valamint a Hotel vendégeit is.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 0-24 óráig üzemel, a kamerák kizárólag képet rögzítenek, hangot nem. A kamerák minden esetben csak a fenti célból szükséges legszűkebb területre vannak irányítva oly módon, hogy a megfigyelés az emberi méltóságot ne sértse, az ne zavarja a megfigyelt személyek intim szféráját, zavartalan pihenését.

A kamerák a Hotel teljes területét megfigyelik. A kamerák elhelyezkedése (látószöge), illetve a megfigyelt területei a következő:

 • a Hotel parkolójában, külső bejáratainak területén megfigyelő kamerák működnek, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.

 • a Hotel belső bejáratait, a recepciót és a vendégek számára nyitva álló tereket figyelő kamerák működnek, melyek célja a szálloda vendégeinek, vagyontárgyainak védelme. A megfigyelés célja elsősorban a Hotel vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem. A megfigyelés célja továbbá a Hotel közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek utólagos kivizsgálása.

A kamerák jól láthatóak és csak a Hotel területén tartózkodók által közösen használt területeken vannak elhelyezve: a parkolóban, a bejárat előtti területen, recepció előtti területen, liftek előtti területen, folyosókon. A szobákban, öltöző helyiségekben nincsenek kamerák. A kamerás megfigyeléssel kapcsolatban minden esetben erre figyelmeztető jelzés került kihelyezésre.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE  

A Hotel területén tartózkodó természetes személyek, mint érintettek video-, illetve képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

 1. HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

A felvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, a következők szerint. A kamerák élőképének megtekintésére a mindenkori recepciós kollégák, valamint a Hotel vezetője jogosultak. A kamerafelvételek utólagos megtekintésére indokolt esetben pl. adatvédelmi panasz, illetve érintetti kérelem kivizsgálása esetén az Adatkezelő képviselője jogosult.

Fentieken túl további személyek a kamerák képeihez, illetve a felvételekhez nem férhetnek hozzá.

 1. CÍMZETTEK, ADATFELDOLOZÓK

Adatkezelőként a felvételeket harmadik személynek nem adjuk ki, automatikusan nem továbbítjuk, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Kivételt képeznek ez alól a hatósági megkeresések pl. Rendőrség, Ügyészség, Bíróság, Nemzetbiztonsági szervek, Katasztrófavédelem, Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely esetekben az adott hatóság hivatalos megkeresése esetén az igényelt adatokat kötelesek vagyunk rendelkezésre bocsátani. Az ilyen módon átadott felvételeket a továbbiakban az illetékes Hatóság önálló adatkezelőként kezeli, arra a továbbiakban nincs ráhatásunk.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kamerák által készített felvételeket a felvétel elkészültétől számított 30 napig őrizzük meg, azt követően töröljük őket. A törlés alól kivételt képeznek azon felvételek, amelyek felhasználása valamely hatósági eljárásban, illetve panaszkezelésben időközben szükségessé válik.

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI

A fentebb hivatkozott általános adatkezelési tájékoztatóban foglalt jogokon túl, a kamerás megfigyelés érintettjének joga van ahhoz, hogy a képmását tartalmazó felvételről másolatot kapjon és kérheti a személyes adatainak törlését is – amennyiben az mások jogait nem sérti, illetve nem ütközik valamely törvényi kötelezettségünk teljesítésébe. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden érintett kizárólag a saját magát ábrázoló felvételről kérhet ki másolatot és a másolatot úgy adjuk ki, hogy azon további személyek lehetőleg ne legyenek felismerhetőek.  

A felvételek törlésére vonatkozó kérelmet csak abban az esetben áll módunkban teljesíteni, amennyiben az érintettet is ábrázoló felvételt nem kell felhasználnunk valamely panaszkezelési, illetve hatósági eljárásban. Ilyen esetben az eljárás lezárultáig a felvételt nem áll módunkban törölni.

 

A jelen tájékoztatóban nem szereplő információkat az Adatkezelő által kiadott, mindenkor hatályos „Adatkezelési tájékoztató szállóvendégek részére” c. dokumentum tartalmazza.

Amennyiben a tájékoztatók egyikében sem találja meg az Önt érdeklő információt, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban szereplő elérhetőségek valamelyikén.

Adatkezelési tájékoztató szállóvendégek részére

A jelen adatkezelési tájékoztató 2023. május 01.-el hatályos.

 1. Adatkezelő

MEVID Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Rövidített név: MEVID Zrt.
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Székhely:
Postacím:

Webhely:            www.mevid.hu

www.fordanhotel.hu

E-mail cím:        mevid@mevid.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
postacíme: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. Endre utca 14-16.

e-mail címe: mevid@mevid.hu

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

A Mevid Zrt. Adatkezelőként – a jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének az adatkezeléssel érintettek számára.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Fordan Hotelbe érkező vendégek, mint Érintettek személyes adatainak adatkezelési feltételeit írja le.

A jelen adatkezelési tájékoztató kiegészíti a Fordan Hotel szálláshely-szolgáltatás tevékenységére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF-et), amely a https://fordanhotel.hu/hu/aszf címen érhető el.

Társaságunk elkötelezett a vendégek személyes adatai védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk vendégeink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását a vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelően garantálja.

Ha a jelen adatkezelési tájékoztatóban nem kap választ kérdéseire, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

3. Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kategóriái

A Fordan Hotel szálláshely szolgáltatásaihoz kapcsolódóan az alábbi személyes adatkezelési folyamatok merülhetnek fel az érkező vendégekkel kapcsolatban.

3.1. Az adatkezelés célja: szobafoglalás

Az adatkezeléssel biztosítjuk, hogy a hotel honlapján (www.fordanhotel.hu ), telefonon, vagy e-mailben történt szobafoglalást nyilvántartsuk, a szálláshely-szolgáltatást előkészítsük, a foglalással kapcsolatban szükség esetén felvegyük a kapcsolatot a foglalást kezdeményező vendéggel, mint érintettel. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, tekintettel arra, hogy az adatokat a foglalás alapján létrejövő szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítésének előkészítése céljából kezeli az Adatkezelő.

.A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre:

 • szobát foglaló személy neve

 • telefonszáma

 • e-mail címe

 • számlázási adatok

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a foglalás alapján létrejött szerződés teljesítését követő 5 évig – a polgári jogi követelésekre vonatkozó általános elévülési idő – elteltéig őrizzük meg.

Amennyiben a szerződés mégsem jön létre (a szobát foglaló személy nem jelentkezik be) a foglalás szerinti időpontot követően 6 hónap múlva töröljük az adatokat.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítások:

A személyes adatokhoz kizárólag a foglalásokat kezelő munkatársaink férhetnek hozzá, valamint az adatfeldolgozáshoz az alábbi Adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 • a foglalási rendszerünket fejlesztő és üzemeltető thePass Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13.-14.)

 

3.2. Az adatkezelés célja: bejelentkezés és szálláshely-szolgáltatás nyújtása

Az adatkezeléssel biztosítjuk, hogy az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel a szálláshely-szolgáltatást megfelelő módon tudjuk nyújtani. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a szállóvendég, mint Érintett az egyik fél.

A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre: minden bejelentőlapot kitöltő személyre vonatkozóan (minden érintett esetében azon adatok, amelyek az adott érintettre nézve relevánsak)

 • név

 • születési hely, idő

 • személyazonosító okmány száma

 • rendszám (csak akkor, ha autóval érkezik a vendég)

 • lakcím

 • telefonszáma

 • e-mailcíme

 • számlázási adatok

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a szerződés teljesítését követő 5 évig – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig őrizzük meg.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítások:

a személyes adatokhoz kizárólag a foglalásokat kezelő munkatársaink férhetnek hozzá pl. recepciósok, valamint a hotel menedzsmentje.

A bejelentkezési adatokat kötelezően az alábbi helyekre továbbítjuk:

 • a 2021. január 1-jén hatályba lépett turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvénynek megfelelően a bejelentkező személy okmányának gépi beolvasásával továbbítjuk a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) számára, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA-ba);

 • valamint szintén a 2016. évi CLVI. törvénynek megfelelően továbbítjuk a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK-nak) statisztikai célból.

A bejelentkezési adatok adatfeldolgozásához az alábbi Adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 • a foglalási rendszerünket fejlesztő és üzemeltető thePass Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13.-14.)

 

3.3. Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás számlázása, kifizetése

Az adatkezeléssel biztosítjuk, hogy az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel a szálláshely-szolgáltatásról számlát állítsunk ki, azt a vendég kifizethesse, a kifizetést nyilvántartsuk, könyveljük.

Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló törvény által előírt kötelezettség teljesítése

A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre:

 • név, cím, igénybe vett szolgáltatás számlán szereplő adatai, díja

A bankkártyás, illetve SZÉP Kártyás fizetés során a fizetéshez használt bankkártya, illetve SZÉP Kártya adatait nem kezeljük, mivel azokat a fizető fél közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg (a fizetési szolgáltató biztosítja a fizetéshez használt terminált). A fizetést követően azonban a fizető fél fizetési szolgáltatónak megadott alábbi adatait megkapjuk:

- fizető fél neve, lakcíme.

Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvény szerint a bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó bizonylatokat a bizonylat kiállításától számított 8 évig őrizzük meg.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítások:

A személyes adatokhoz kizárólag a foglalásokat és számlázást kezelő munkatársaink férhetnek hozzá.

3.4. Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel az érdeklődő számára – akár korábbi-, akár potenciális vendégünk - hírlevél szolgáltatás keretében hasznos információkat, valamint akciókat küldünk. A hírlevél szolgáltatás igénybevétele nem feltétele bármely más szolgáltatás igénybevételének.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján az érintett hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást az érintett az általa megadott e-mailcímére küldött megerősítő linkre kattintással adja meg. 

A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre:

 • név,

 • e-mailcím

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg, azt követően az adatokat töröljük adatbázisunkból.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítások:

A személyes adatokhoz kizárólag a marketinggel foglalkozó munkatársaink férhetnek hozzá.

A hírlevelek kiküldéséhez adatfeldolgozóként igényebe vesszük a Wix.com LTD
Cím, elérhetőség: 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel szolgáltatásait.

3.5. Kamerás megfigyelések

A hotel területén kihelyezett kamerák megfigyelik az ott tartózkodókat. A megfigyelések személy- és vagyonvédelmi okokból szükségesek a vendégek és a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségekben és területeken pl. parkoló.

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatban minden esetben figyelmeztető jelzés került kihelyezésre, valamint külön erre vonatkozó adatkezelési tájékoztató van hatályban, amely a jelen általános tájékoztató kiegészítéseként érhető el.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bek. c) pontja szerinti érdek (az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése).

Az adatkezelés szükségességéről és arányosságáról érdekmérlegelést végeztünk, amelyet kérésre rendelkezésre bocsátunk.

A kamerák kizárólag képet rögzítenek (hangot nem) és minden esetben csak a fenti célból szükséges legszűkebb területre vannak irányítva (pl. parkoló, bejárat, recepció előtti terület, liftek előtti terület, folyosók) oly módon, hogy az ne zavarja a megfigyelt személyek intim szféráját, zavartalan pihenését (a szobákban, öltöző helyiségekben, wellness helyiségekben nincsenek kamerák).

A kamerák kihelyezésére, a felvételek rögzítésére és azok felhasználására, megtekintésére vonatkozóan Adatkezelőként hatályos kameraszabályzattal rendelkezünk, amelynek betartásáról gondoskodunk.    

A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre:

 • kamerafelvételek a megfigyelt érintettekről

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben a felvételek megtekintésére nincs szükség, úgy azokat a 30 napon belül töröljük. Amennyiben panasz, bűncselekmény, vagy annak gyanúja miatt a felvételek felhasználásra kerülnek, úgy a szóban forgó felvételt az eljárásban szükséges ideig őrizzük meg.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítások:

A kamerafelvételekhez csak panasz esetén és csak a hotel legfelső vezetése fér hozzá (a hotel más munkatársai nem). Harmadik személy számára azokat nem továbbítjuk, kizárólag hatósági-, illetve büntető eljárás esetén, az erre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében.

A kamerafelvételek kezeléséhez kapcsolódóan adatfeldolgozó nem vesszük igénybe.

3.6. Csoportok étkezéseihez kapcsolódó adatkezelés

Csoportosan érkező vendégek esetén a csoportosan megrendelt étkezésekhez kapcsolódóan kezeljük a csoporttagok esetleges ételallergiájára vonatkozó adatokat (a csoporttagok esetenként gyermekek is lehetnek).

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontja szerint az érintett létfontosságú érdekeinek védelme (az esetleges súlyos-, vagy akár végzetes allergiás reakció elkerülése) miatt szükséges, tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben az érintettnek nem áll módjában hozzájárulását megadni az adatkezeléshez.

A gyűjtött és kezelt személyes adatok köre:

 • név

 • ételallergia típusa

Az adatkezelés időtartama: az adatokat tiltakozásig, de legfeljebb az étkezéssel érintett foglalást követő 60 napig tároljuk.

Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítások:

Az adatokhoz kizárólag a hotel csoportos étkeztetéseket szervező munkatársa férhet hozzá (az ételt előkészítő személyzet csak statisztikai adatot kezel pl. „2 db gluténmentes menüre van szükség”). Harmadik személy számára az adatokat nem továbbítjuk.

4. Adatfeldolgozók

Adatkezelőként az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:

 • a foglalási rendszert fejlesztő és üzemeltető vállalkozás: thePass Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13.-14.)

 • a kamerarendszert üzemeltető vállalkozás: Mevid zRt.

 • a könyvelési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás: NEXOL Digital Ügyviteli Kft 7621 Pécs, Király u. 75. fsz/4

 • a fizetési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás: K&H Bank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adatkezelőként üzleti vagy marketing céllal nem továbbítunk adatokat harmadik személyeknek a fentieken túl.

Adatkezelőként a fenti eseteken kívül kizárólag törvényi kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbítunk adatokat.

Adatfeldolgozás más célra nem történik, Adatkezelőként a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, az Adatvédelmi Rendelet szerinti harmadik országba nem továbbítunk adatot.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében az Adatvédelmi Rendelet és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban.

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések a következő területeket érintik:

 • gondoskodunk a jogosulatlan hozzáférés és a nyilvánosságra hozatal megakadályozásáról;

 • gondoskodunk a jogosulatlan megváltoztatás előzéséről;

 • a törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés megakadályozásáról;

 • amennyiben a fentiek ellenére mégis bekövetkezne adatvédelmi incidens, úgy a kár vagy esetleges veszteség enyhítéséről.

Társaságunk a személyes adatokat saját informatikai rendszerében tárolja, a rendszer és az azt üzemeltető szerver az információbiztonsági előírásoknak megfelelően ………………..-el védettek, rendszeresen karbantartott és ellenőrzött.

6. Az érintettek jogai

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az általunk kezelt személyes adatai vonatkozásában Önt, mint érintettet az Adatvédelmi Rendelet szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és hozzáférést kérhet személyes adataihoz;

 • kérheti bármely személyes adatának helyesbítését, és azon adatainak törlését, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján kezelünk. (Azon adatait, amelyek kezelésére törvény kötelezi cégünket, illetve amelyeket érdekmérlegelés alapján jogos érdek mentén kezelünk, azokat nem áll módunkban a megőrzési időn belül törölni);

 • tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, ez esetben azonban következmények léphetnek életbe, amelyről kérésére részletesen tájékoztatjuk; 

 • kérheti adatai kezelésének korlátozását, amennyiben azok kezelésével kapcsolatban panasza van;

 • joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok egy részét egy másik adatkezelőnek továbbítsa

A tájékoztatás iránti kérése, tiltakozása, az adatainak javítása, korlátozása, törlése esetén a benyújtástól számított egy hónapon belül írásban adunk tájékoztatást (kivéve, ha a Rendelet mást határoz meg).

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal célszerű közvetlenül és elsődlegesen hozzánk fordulnia a békés és gyors rendezés érdekében az alábbi elérhetőségeken:

e-mailcím: mevid@mevid.hu

telefonszám: +36 30 070 21 77

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos panaszát az illetékes Hatósághoz kívánja benyújtani, úgy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”) teheti meg az alábbi elérhetőségeken:

vagy fordulhat az illetékes bírósághoz is jogainak megsértése esetén.

bottom of page